Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số thực dương. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c, d là các số thực dương. Chứng minh rằng: square root of fraction numerator a over denominator b plus c plus d end fraction end root plus square root of fraction numerator b over denominator c plus d plus a end fraction end root plus square root of fraction numerator c over denominator d plus a plus b end fraction end root plus square root of fraction numerator d over denominator a plus b plus c end fraction end root greater than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG