Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn .Chứng minh rằng

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn fraction numerator 1 over denominator square root of a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of c end fraction equals 2.Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator square root of a plus 3 b end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of b plus 3 c end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of c plus 3 a end root end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG