Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 4. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+d = 4. Chứng minh rằng:fraction numerator a over denominator 1 plus b squared c end fraction plus fraction numerator b over denominator 1 plus c squared d end fraction plus fraction numerator c over denominator 1 plus d squared a end fraction plus fraction numerator d over denominator 1 plus a squared b end fraction greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG