Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn: Chứng minh a + b + c + d là hợp số

Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn: a squared plus a b plus b squared equals c squared plus c d plus d squared

Chứng minh a + b + c + d là hợp số

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: a. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. b. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm. c. Với giá trị nào của m thì hệ phương trìn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG