Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c,d là các số nguyên dương, a  = 1 ; c  = 1 thỏa mãn lo g a ​ b = 2 3 ​ , lo g c ​ d = 4 5 ​ và a − c = 9 .Khi đó b − d bằng

Cho a,b,c,d là các số nguyên dương,  thỏa mãn  và . Khi đó bằng
 

  1. 93

  2. 9

  3. 13

  4. 21

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : lo g a ​ b = 2 3 ​ ⇔ lo g b ​ a = 3 2 ​ ⇔ a = b 3 2 ​ = 3 b ​ 2 . lo g c ​ d = 4 5 ​ ⇔ lo g d ​ c = 5 4 ​ ⇔ c = d 5 4 ​ = 5 d ​ 4 . Mà : a − c = 9 Vì a,b,c,d là các số nguyên dương nên 3 b ​ , 5 d ​ 2 là các số nguyên dương Vậy b = 125 , d = 32 nên b − d = 93 .

Ta có : .

.

Mà :  

Vì a,b,c,d  là các số nguyên dương nên   là các số nguyên dương

Vậy  nên .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố . Đạ o h à m f ′ ( 1 ) b ằ ng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG