Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A, B, C, D là bốn điểm phân biệt. Tìm điểm Osao cho: O A + OB + OC + O D = 0. Khẳng định nào đúng?

Cho A, B, C, D là bốn điểm phân biệt. Tìm điểm O sao cho:
 Khẳng định nào đúng?

  1. Tập hợp các điểm O là một đường thẳng

  2. Tập họp các điểm O là một đường tròn

  3. Có vô số điểm O thoả mãn điều kiện bài toán

  4. Điểm O có tính chất trên là duy nhất.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi E, F, Olần lượt là trung điểm của AB, CD, EF. Ta có: O A + OB = 2 OE :

Đáp án D

Gọi E, F, O lần lượt là trung điểm của AB, CD, EF.
Ta có: :

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 + 4 x + m ​ ( m là tham số thực). Biết R ma x ​ y = 2 khi m = b a ​ , với a, b là các số nguyên dương và b a ​ là phân số tối giản. Tính S = a + b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG