Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c, d, e là các số thực bất kì. Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + e 2 a (b + c + d + e )

Cho a, b, c, d, e là các số thực bất kì. Chứng minh rằng:

a2 + b2 + c2 + d2 + e2 greater or equal than a (b + c + d + e )

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 4 2 ​ + 8 < 0.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG