Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c , c là số chính phương Chứng minh rằng ∀1 ≤ n ∈ N ta có ( a + b c ​ ) n = a n ​ + b n ​ c ​ ( a − b c ​ ) n = a n ​ − b n ​ c ​ ở đ o ˊ a n ​ , b n ​ ∈ Z

Cho a, b, c , c là số chính phương 

Chứng minh rằng  ta có 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG