Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c ∈ [ 0 ; 2 ] có a+b+c=3. CMR: a 2 + b 2 + c 2 < 5

Cho a,b,c  có a+b+c=3. CMR: 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do a,b,c ∈ [ 0 ; 2 ] n e ^ n ( 2 − a ) ( 2 − b ) ( 2 − c ) ≥ 0 ⇔ 8 − 4 ( a + b + c ) + 2 ( ab + b c + a c ) − ab c ≥ 0 ⇔ 2 ( ab + a c + a c ) ≥ a ( a + b + c ) + ab c − 8 ⇔ 2 ( ab + a c + a c ) ≥ 4 + ab c ≥ 4 ⇔ ( a + b + c ) 2 − ( a 2 + b 2 + c 2 ) ≥ 4 ⇔ ( a 2 + b 2 + c 2 ) < 5 Dấu "=" xảy ra khi a,b,c có một số bằng 2; một số bằng 0; một số bằng 1.

Do a,b,c

Dấu "=" xảy ra khi a,b,c có một số bằng 2; một số bằng 0; một số bằng 1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=1 Chứng minh rằng: a 5 + b 5 + c 5 ab ​ + b 5 + c 5 + b c b c ​ + c 5 + a 5 + a c c a ​ < 1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG