Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c >1 và . Hỏi biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau:

Cho a, b, c >1 và log subscript a c equals 3 comma space log subscript b c equals 10. Hỏi biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau:

  1. log subscript a b end subscript c equals 30

  2. log subscript a b end subscript c equals 1 over 30

  3. log subscript a b end subscript c equals 13 over 30

  4. log subscript a b end subscript c equals 30 over 13

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho là số thực dương, giá trị của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG