Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = 1 . Chứng minh: S = 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 ​ + 1 − ( 2 b + c ​ ) 2 ​ + 1 − ( 2 c + a ​ ) 2 ​ ≥ 6 ​ (1)

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn . Chứng minh: 

  (1)

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ S 2 ≥ 6 ⇔ 3 − ( 2 a + b ​ ) 2 − ( 2 b + c ​ ) 2 − ( 2 c + a ​ ) 2 + + 2 cyc ∑ ​ 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 ​ . 1 − ( 2 b + c ​ ) 2 ​ ≥ 6 ⇔ 2 cyc ∑ ​ 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 ​ 1 − ( 2 b + c ​ ) 2 ​ − 2 1 ​ ( ab + bc + ca ) ≥ 2 7 ​ Ta có: 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 = 2 a 2 + b 2 + c 2 ​ + 2 1 ​ − ( 2 a + b ​ ) 2 = 4 ( a − b ) 2 ​ + 2 1 ​ ( 1 + c 2 ) Biến đổi rồisử dụng bất đẳng thức CBS: 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 ​ 1 − ( 2 b + c ​ ) 2 ​ = 4 ( a − b ) 2 ​ + 2 1 ​ ( 1 + c 2 ) ​ 4 ( c − b ) 2 ​ + 2 1 ​ ( 1 + a 2 ) ​ ≥ ≥ 4 ( a − b ) ( c − b ) ​ − 2 ( 1 + c 2 ) ( 1 + a 2 ) ​ ​ ≥ ≥ 4 1 ​ ( b 2 + ca − ab − bc ) + 2 1 ​ ( 1 + ca ) Từ đó suy ra 2 cyc ∑ ​ 1 − ( 2 a + b ​ ) 2 ​ 1 − ( 2 b + c ​ ) 2 ​ − 2 1 ​ ( ab + bc + ca ) ≥ ≥ 2 1 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 ) + 3 = 2 7 ​

Ta có:

Biến đổi rồi sử dụng bất đẳng thức CBS:

Từ đó suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ ≥ 4 ( 3 a + b 1 ​ + 3 b + c 1 ​ + 3 c + a 1 ​ ) ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG