Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c >0 Chứng minh rằng

Cho a ,b,c >0 Chứng minh rằng square root of fraction numerator 2 a over denominator a plus b end fraction end root plus square root of fraction numerator 2 b over denominator c plus b end fraction end root plus square root of fraction numerator 2 c over denominator a plus c end fraction end root less or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG