Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh bất đẳng thức sau: b + c a ​ + c + a b ​ + a + b c ​ ≥ 2 3 ​

Cho a, b, c > 0. Chứng minh bất đẳng thức sau:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tính tổng quát giả sử a ≤ b ≤ c ⇒ a + b ≤ a + c ≤ b + c ⇒ { a ≤ b ≤ c b + c 1 ​ ≤ c + a 1 ​ ≤ a + b 1 ​ ​ Sử dụng đẳng thức hoán vị: + { b + c a ​ + c + a b ​ + a + b c ​ ≥ b + c b ​ + c + a c ​ + a + b a ​ b + c a ​ + c + a b ​ + a + b c ​ ≥ b + c c ​ + c + a a ​ + a + b b ​ ​ ⇒ b + c 2 a ​ + c + a 2 b ​ + a + b 2 c ​ ≥ b + c b + c ​ + c + a c + a ​ + a + b a + b ​ = 3 ⇔ b + c a ​ + c + a b ​ + a + b c ​ ≥ 2 3 ​ ( đ pcm ) Đẳng thức xảy ra⇔ a=b=c

Không mất tính tổng quát giả sử 

Sử dụng đẳng thức hoán vị:

Đẳng thức xảy ra ⇔ a=b=c

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0; abc = 1. Chứng minh: a 4 + b 4 + c 4 + 3 ≥ 2 ( c ab ​ + a bc ​ + b ca ​ ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG