Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a 2 + bc a ​ + b 2 + ca b ​ + c 2 + ab c ​ ≤ a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ 3 1 ​ S 222 ​ + 2 1 ​ S 33 ​ + 2 1 ​ S 411 ​ 2 1 ​ S 211 ​ + S 32 ​ + 2 1 ​ S 311 ​ ​ ≤ S 21 ​ + 3 1 ​ S 111 ​ 2 1 ​ S 2 ​ + 2 3 ​ S 11 ​ ​ ⇔ ( 2 1 ​ S 211 ​ + S 32 ​ + 2 1 ​ S 311 ​ ) ( S 21 ​ + 3 1 ​ S 111 ​ ) ≤ ≤ ( 2 1 ​ S 2 ​ + 2 3 ​ S 11 ​ ) ( 3 1 ​ S 222 ​ + 2 1 ​ S 33 ​ + 2 1 ​ S 411 ​ ) ⇔ S 431 ​ + S 422 ​ + S 332 ​ + S 332 ​ + S 53 ​ + S 521 ​ + S 44 ​ + S 431 ​ + + S 422 ​ + S 332 ​ + 2 S 431 ​ + S 521 ​ + S 431 ​ + S 332 ​ + S 422 ​ ≤ S 422 ​ + S 53 ​ + 2 1 ​ S 332 ​ + 2 1 ​ S 611 ​ + S 431 ​ + 3 S 332 ​ + 2 3 ​ S 44 ​ + + 3 S 431 ​ + 3 S 521 ​ + 2 3 ​ S 422 ​ ⇔ S 431 ​ + 2 1 ​ S 332 ​ + 2 1 ​ S 422 ​ ≤ 2 1 ​ S 611 ​ + 2 1 ​ S 44 ​ + S 521 ​ (đúng theo Muirhead)

(đúng theo Muirhead)

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh: a + b + c + d 12 ​ ≤ S = a + b 1 ​ + a + c 1 ​ + a + d 1 ​ + b + c 1 ​ + + b + d 1 ​ + c + d 1 ​ ≤ 4 3 ​ ( a 1 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ + d 1 ​ )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG