Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh :

Cho a, b, c > 0. Chứng minh : 
fraction numerator a squared over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b squared over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator c squared over denominator a plus b end fraction greater or equal than fraction numerator a plus b plus c over denominator 2 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ABC vuông tại A, điểm I nằm trong tam giác, vẽ ID BC, IE CA, IF AB Biểu thức ID 2 + IE 2 + IF 2 nhỏ nhất khi A. I là tâm đường tròn nội tiếp B.I là tâm đường tròn ngọai tiếp C. I là tr...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG