Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: c ab ​ + a bc ​ + b ca ​ ≥ 3 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ​ ( 1 )

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ ( a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 ) 2 ≥ 3 a 2 b 2 c 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) ⇔ 2 1 ​ S 44 ​ + S 422 ​ ≥ 2 3 ​ S 422 ​ ⇔ 2 1 ​ S 44 ​ ≥ 2 1 ​ S 422 ​ (đúng theo Muirhead)

(đúng theo Muirhead)

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh rằng: a + b + 2 c ab ​ + b + c + 2 a bc ​ + c + a + 2 b ca ​ ≤ 4 a + b + c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG