Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a 2 + 7 ab + b 2 a 2 ​ ​ + b 2 + 7 bc + c 2 b 2 ​ ​ + c 2 + 7 ca + a 2 c 2 ​ ​ ≥ 1 (1)

Cho a, b, c > 0. Chứng minh:

  (1)

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = a b ​ , y = b c ​ , z = c a ​ , khi đó (1) trở thành: x 2 + 7 x + 1 ​ 1 ​ + y 2 + 7 y + 1 ​ 1 ​ + z 2 + 7 z + 1 ​ 1 ​ ≥ 1 Do x, y, z > 0, xyz = 1 nên tồn tại m, n, p > 0 sao cho x = m 4 n 2 p 2 ​ , y = n 4 p 2 m 2 ​ , z = p 4 m 2 n 2 ​ Chúng ta cần chứng minh cyc ∑ ​ m 8 + 7 m 4 n 2 p 2 + n 4 p 4 ​ m 4 ​ ≥ 1 Sử dụng bất đẳng thức Holder: ( cyc ∑ ​ m 8 + 7 m 4 n 2 p 2 + n 4 p 4 ​ m 4 ​ ) 2 . ( cyc ∑ ​ m ( m 8 + 7 m 4 n 2 p 2 + n 4 p 4 ) ) ≥ ( m 3 + n 3 + p 3 ) 3 Bất đẳng thức trên được chứng minh nếu ta chứng minh được: ( m 3 + n 3 + p 3 ) 3 ≥ cyc ∑ ​ m ( m 8 + 7 m 4 n 2 p 2 + n 4 p 4 ) ⇔ cyc ∑ ​ ( 5 m 6 n 3 + 2 m 3 n 3 p 3 − 7 m 5 n 2 p 2 ) + + cyc ∑ ​ ( m 6 n 3 − m 4 n 4 p ) ≥ 0 Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng suy ra (1) được chứng minh Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c hoặc a, b, c thỏa mãn b a ​ → + ∞ , c b ​ → + ∞ và các hoán vị

Đặt , khi đó (1) trở thành:

Do x, y, z > 0, xyz = 1 nên tồn tại m, n, p > 0 sao cho 

Chúng ta cần chứng minh 

Sử dụng bất đẳng thức Holder:

Bất đẳng thức trên được chứng minh nếu ta chứng minh được:

Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng suy ra (1) được chứng minh

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c hoặc a, b, c thỏa mãn  và các hoán vị

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c > 0 thỏa mãn ab 2 + bc 2 + ca 2 = 3 . Chứng minh rằng: 3 a + 7 ​ + 3 b + 7 ​ + 3 c + 7 ​ ≤ 2 ( a 4 + b 4 + c 4 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG