Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: 2 ( 1 + a 2 ) ( 1 + b 2 ) ( 1 + c 2 ) ≥ ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ( 1 + abc ) (1)

Cho a, b, c > 0. Chứng minh:

  (1)

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: 2 ( 1 + u 2 ) 3 ≥ ( 1 + u ) 3 ( 1 + u 3 ) , ∀ u > 0 ( 2 ) ⇔ 2 ( u 6 + 3 u 4 + 3 u 2 + 1 ) ≥ ( u 3 + 3 u 2 + 3 u + 1 ) ( u 3 + 1 ) ⇔ u 6 − 3 u 5 + 3 u 4 − 2 u 3 + 3 u 2 − 3 u + 1 ≥ 0 ⇔ ( 1 + u ) 4 ( u 2 + u + 1 ) ≥ 0 Sử dụng bổ đề và bất đẳng thức Minkowski 2: [ 2 ( 1 + a 2 ) ( 1 + b 2 ) ( 1 + c 2 ) ] 3 = 2 ( 1 + a 2 ) 3 2 ( 1 + b 2 ) 3 2 ( 1 + c 2 ) 3 ≥ ( 1 + a ) 3 ( 1 + a 3 ) ( 1 + b ) 3 ( 1 + b 3 ) ( 1 + c ) 3 ( 1 + c 3 ) = ( 1 + a 3 ) ( 1 + b 3 ) ( 1 + c 3 ) [ ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ] 3 ≥ ≥ [ ( 1 + abc ) ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ] 3 ⇔ 2 ( 1 + a 2 ) ( 1 + b 2 ) ( 1 + c 2 ) ≥ ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ( 1 + abc )

Bổ đề:

Sử dụng bổ đề và bất đẳng thức Minkowski 2:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: 1 + xln ( x + 1 + x 2 ​ ) ≥ 1 + x 2 ​ , ∀ x ∈ R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG