Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0. b) Nếu thêm điền kiện ab + bc + ca = abc, thì ab b 2 + 2 a 2 ​ ​ + c b c 2 + 2 b 2 ​ ​ + a c a 2 + 2 c 2 ​ ​ ≥ 3 ​

Cho a, b, c > 0.
b) Nếu thêm điền kiện ab + bc + ca = abc, thì 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b) Ta có: 3 ( b 2 + 2 a 2 ) − ( b + 2 a ) 2 = 3 ( b 2 + 2 a 2 ) − ( b 2 + 4 a 2 + 4 ab ) = 2 ( a 2 + b 2 − 2 ab ) = 2 ( a − b ) 2 ≥ 0 ⇒ 3 ( b 2 + 2 a 2 ) ≥ ( b + 2 a ) 2 ⇒ b 2 + 2 a 2 ​ ≥ 3 ​ 1 ​ ( b + 2 a ) ⇒ ab b 2 + 2 a 2 ​ ​ ≥ ab c 3 ​ 1 ​ ( b c + 2 c a ) Chứng minh tương tự : c b c 2 + 2 b 2 ​ ​ ≥ ab c 3 ​ 1 ​ ( c a + 2 ab ) ⇒ ab b 2 + 2 a 2 ​ ​ + c b c 2 + 2 b 2 ​ ​ + a c a 2 + 2 c 2 ​ ​ ≥ ab c 3 ​ 1 ​ ( 3 ab + 3 b c + 3 c a ) = 3 ​ a c a 2 + 2 c 2 ​ ​ ≥ ab c 3 ​ 1 ​ ( c a + 2 ab ) ​ (vì ab+ba+cs = abc). Dấu "=" ⇔ a=b=c=3

b) Ta có: 
Chứng minh tương tự :
(vì ab+ba+cs = abc).
Dấu "="  a=b=c=3

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình: −3x+9<0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG