Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c > 0; abc = 1. Chứng minh: a 4 + b 4 + c 4 + 3 ≥ 2 ( c ab ​ + a bc ​ + b ca ​ ) ( 1 )

Cho a, b, c > 0; abc = 1. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = 3 a ​ ; y = 3 b ​ ; z = 3 c ​ ⇒ xyz = 1 . Khi đó: ( 1 ) ⇔ x 12 + y 12 + z 12 + 3 x 4 y 4 z 4 ≥ 2 ( x 6 y 6 + y 6 z 6 + z 6 x 6 ) ⇔ S ( 12 ) + S ( 4 ; 4 ; 4 ) ≥ 2 S ( 6 ; 6 ) Theo Schur và Muirhead: S ( 12 ) + S ( 4 ; 4 ; 4 ) ≥ 2 S ( 8 ; 4 ) ; S ( 8 ; 4 ) ≥ S ( 6 ; 6 ) ⇒ ( đ pcm )

Đặt . Khi đó:

Theo Schur và Muirhead:

3

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a + b ; b + c ; c + a } > 0 ​ . Chứng minh: 3 b + c a ​ ​ + 3 c + a b ​ ​ + 3 a + b c ​ ​ ≥ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG