Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

 Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
M equals a cubed plus b cubed 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có b = 1 – a, do đó M = Dấu “=” xảy ra khi a = Vậy min M = ¼  a = b = ½ .

Ta có b = 1 – a, do đó
M = a cubed plus open parentheses 1 minus a close parentheses cubed equals 3 open parentheses a minus 1 half close parentheses squared plus 1 fourth greater or equal than 1 fourth 
Dấu “=” xảy ra khi a =1 half 
Vậy min M = ¼ a = b = ½ .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a, b để hai đường thẳng (D1): (3a - 1)x + 2by= 56 và (D2): cắt nhau tại 1 điểm M (2; -5)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG