Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (a,b) = 1, tìm (11a +2b, 18a +5b)

Cho (a,b) = 1, tìm (11a +2b, 18a +5b)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 − x 2 ​ ( P ) v a ˋ y = 3 x + 4 ( d ) a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG