Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (a, b) = 1, tìm (11a + 2b, 18a + 5b)

Cho (a, b) = 1, tìm (11a + 2b, 18a + 5b)

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt (11a + 2b, 18a + 5b) = d Suy ra ⎩ ⎨ ⎧ ​ 55 a + 10 b ⋮ d . Do đ o ˊ 19 a ⋮ d 36 a + 10 b ⋮ d ​ Mặt khác ⎩ ⎨ ⎧ ​ 11 a + 2 b ⋮ d 18 a + 5 b ⋮ d ​ n e ^ n ⎩ ⎨ ⎧ ​ 198 a + 36 b ⋮ d 198 a + 55 b ⋮ d ​ do đó 19 b ⋮ d Vậy ⎩ ⎨ ⎧ ​ 19 a ⋮ d , t ứ c l a ˋ d /19. V ậ y d = 1 h o ặ c 19 19 b ⋮ d ​

Đặt (11a + 2b, 18a + 5b) = d

Suy ra 

Mặt khác 

do đó 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện SABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB = a 2 ​ ; góc BSC=45 ; ASB = Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác địnhtâm và bán kính mặt ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG