Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b > 0, biểu thức P bằng biểu thức nào sau đây?

Cho a,b > 0, biểu thức P equals log subscript 1 half end subscript a space plus space 4 log subscript 4 b bằng biểu thức nào sau đây?

  1. equals log subscript 2 open parentheses fraction numerator 2 b over denominator a end fraction close parentheses

  2. Pequals log subscript 2 open parentheses b squared minus a close parentheses

  3. equals log subscript 2 open parentheses a b squared close parentheses

  4. equals space log subscript 2 open parentheses b squared over a close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

2

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức: xác định?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG