Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b > 0 b) Nếu thêm điều kiện a + b = 2 thì a 4 + b 4 ≥ a 3 + b 3

Cho a, b > 0 
b) Nếu thêm điều kiện a + b = 2 thì 
 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

b) Cách 1: Đặt a = 1 + α ⇒ b = 1 − α B Đ P ⇔ ( 1 + α ) 4 + ( 1 − α ) 4 ≥ ( 1 + α ) 3 + ( 1 − α ) 3 ⇔ 2 ( 1 + 6 α 2 + α 4 ) ≥ 2 ( 1 + 3 α 2 ) ⇔ α 4 + 3 α 2 ≥ 0 l u o ^ n l u o ^ n đ u ˊ n g D a ^ ˊ u " = " ⇔ α = 0 ⇔ a = b = 1. Cách 2:

b) Cách 1: Đặt a = 1 +  


 Cách 2: 
Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số thực a , b , c thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG