Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

Cho A = 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng

A. A = 9x   

B. A = 18x + 1

C. A = 9x + 1

D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

  1. A = 9x   

  2. A = 18x + 1

  3. A = 9x + 1

  4. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1 ⇔ A = 5x.4x 2 – 5x.2x + 5x.1 – 2x.10x 2 – 2x.(-5x) – 2x(-2) – 9x + 1 ⇔ A = 20x 3 – 10x 2 + 5x – 20x 3 + 10x 2 + 4x – 9x + 1 ⇔ A = 9x – 9x + 1 ⇔ A = 1 Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x Đáp án cần chọn là: D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

Lời giải

A = 5x(4x2 – 2x + 1) – 2x(10x2 – 5x – 2) – 9x + 1

⇔ A = 5x.4x2 – 5x.2x + 5x.1 – 2x.10x2 – 2x.(-5x) – 2x(-2) – 9x + 1

⇔ A = 20x3 – 10x2 + 5x – 20x3 + 10x2 + 4x – 9x + 1

⇔ A = 9x – 9x + 1

⇔ A = 1

Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

Đáp án cần chọn là: D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi ABCD tân O. Trên tia đối của các tia BA, CB, DC, AD lần lượt lấy các điểm E, F, G, H sao cho BE = CF = DG = AH. a) Chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. b) Chứng minh điểm O l...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG