Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a>3, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4 a + a − 3 9 ​ + 6

Cho a>3, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

  1. 30

  2. 28

  3. 32

  4. 34

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t P = 4 a + a − 3 9 ​ + 6 ⇒ P = 4 a − 12 + a − 3 9 ​ + 18 ⇒ P = 4 ( a − 3 ) + a − 3 9 ​ + 18 ⇒ P ⩾ 2 4 ( a − 3 ) ⋅ a − 3 9 ​ ​ + 18 ( B D T A M − GM ) ⇒ P ⩾ 2.6 + 18 ⇒ P ⩾ 30 D a ^ ˊ u = x ả y r a ⇔ 4 ( a − 3 ) = a − 3 9 ​ ⇔ ( a − 3 ) 2 = 4 9 ​ ⇔ a = 2 9 ​ V ậ y M in ( 4 a + a − 3 9 ​ + 6 ) = 30 khi a = 2 9 ​

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 4 x − 9 ​ = 2 x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG