Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A = 1 + 11 + 111 +...+11...1. Chứng minh rằng: A = 81 1 0 n + 1 − 9 ( n + 1 ) − 1 ​

Cho A = 1 + 11 + 111 +...+11...1. Chứng minh rằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 9A = 9 + 99 + 999 +...+ 99...+9= = (10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) +...+(10 n-1 - 1) = = (10 + 10 2 + 10 3 +...+10 n ) - n = 1 − 10 10 ( 1 − 1 0 n ) ​ − n = 9 10 ( 1 0 n − 1 ) ​ − n ⇒ A = 81 10 ( 1 0 n − 1 ) ​ − 9 n ​ = 81 1 0 n + 1 − 10 ​ − 9 n ​ = 81 1 0 n + 1 − 9 ( n + 1 ) − 1 ​

Ta có 9A = 9 + 99 + 999 +...+ 99...+9=

= (10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) +...+(10n-1 - 1) = 

= (10 + 102 + 103 +...+10n) - n =

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) v ớ i u n ​ = 2 n 1 ​ ; chọn số dương M = 100 1 ​ để 2 n 1 ​ < 100 1 ​ thì phải kể từ số hạng thứ bao nhiêu trở đi? A. Thứ 51 B.Thứ 49 C.Thứ 48 D.Thứ 50

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG