Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a > 0, b> 0. Chứng minh rằng phương trình x 1 ​ + x − a 1 ​ + x + b 1 ​ = 0 cps hai nghiệm phân biệt thuộc (a;b)

Cho a > 0, b> 0. Chứng minh rằng phương trình  cps hai nghiệm phân biệt thuộc (a;b)

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x 1 ​ + x − a 1 ​ + x + b 1 ​ = 0 ⇔ { x  = 0 ∧ x  = a ∧ x  = − b ( x − a ) ( x + b ) + ( x + b ) x + x ( x − a ) = 0 ​ Đặt f(x) = (x-a)(x+b) + (x+b)x +x(x-a) ta có hàm số f(x) xác định và liên tục trên R. Ta có: f(-b) = b(b+a), f(0) = -ab < 0, f(a) = a(a+b) nên f(-b).f(0) = -ab 2 (b+a) < 0 và f(0).f(a) = -a 2 b(b+a) < 0 Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x 1 ,x 2 thỏa mãn -b<x 1 <0<x 2 <a

Ta có 

Đặt f(x) = (x-a)(x+b) + (x+b)x +x(x-a) ta có hàm số f(x) xác định và liên tục trên R.

Ta có: f(-b) = b(b+a), f(0) = -ab < 0, f(a) = a(a+b) nên f(-b).f(0) = -ab2(b+a) < 0 và f(0).f(a) = -a2b(b+a) < 0

Do đó phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn -b<x1<0<x2<a

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: f ( x ) = { 5 x + 2 , x &gt; 1 x 2 − 3 , x ≤ 1 ​ . Tính x → 3 lim ​ f ( x ) .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG