Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 9a 2 – (a – 3b) 2 = (m.a + n.b)(4a – 3b) với m, n Є R. Khi đó, giá trị của m và n là A. m = -2; n = -3 B. m = 3; n = 2 C. m = 3; n = -4 D. m = 2; n = 3

 Cho 9a2 – (a – 3b)2 = (m.a + n.b)(4a – 3b) với m, n Є R. Khi đó, giá trị của m và n là

A. m = -2; n = -3

B. m = 3; n = 2

C. m = 3; n = -4

D. m = 2; n = 3

  1.  m = -2; n = -3

  2. m = 3; n = 2

  3. m = 3; n = -4

  4. m = 2; n = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: 9a 2 – (a – 3b) 2 = (3a) 2 – (a – 3b) 2 = (3a + a – 3b)(3a – a + 3b) = (4a – 3b)(2a + 2b) Suy ra m = 2; n = 3 Đáp án cần chọn là: D. m = 2; n = 3

Lời giải

Ta có: 9a2 – (a – 3b)2 = (3a)2 – (a – 3b)2 = (3a + a – 3b)(3a – a + 3b)

                             = (4a – 3b)(2a + 2b)

Suy ra m = 2; n = 3

Đáp án cần chọn là: D. m = 2; n = 3

3

Câu hỏi tương tự

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử : x 4 + ( x + y ) 4 + y 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG