Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 8x 3 – 64 = (2x – 4)(…). Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là A. 2x 2 + 8x + 8 B. 2x 2 + 8x + 16 C. 4x 2 – 8x+ 16 D. 4x 2 + 8x + 16

Cho 8x3 – 64 = (2x – 4)(…). Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là

A. 2x2 + 8x + 8

B. 2x+ 8x + 16

C. 4x2 – 8x+ 16

D. 4x2 + 8x + 16

  1. 2x2 + 8x + 8

  2. 2x+ 8x + 16

  3. 4x2 – 8x+ 16

  4. 4x2 + 8x + 16

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 8x 3 – 64 = (2x) 3 – 4 3 = (2x – 4)(4x 2 + 8x + 16) Đáp án cần chọn là: D. 4x 2 + 8x + 16

Lời giải

Ta có 8x3 – 64 = (2x)3 – 43 = (2x – 4)(4x2 + 8x + 16)

Đáp án cần chọn là: D. 4x2 + 8x + 16

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số x, y, z đôi một khác nhau và thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 0 .Tính giá trị của biểu thức: P = 2 x y 2 + 2 y z 2 + 2 z x 2 + 3 x yz 2018 ( x − y ) ( y − z ) ( z − x ) ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG