Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho = 50 o . Vẽ tia OC sao cho = . Tính số đo

Cho stack A O B with hat on top= 50o. Vẽ tia OC sao cho stack A O C with hat on top=75 to the power of omicron. Tính số đo stack B O C with hat on top

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia hai trường hợp + Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, tính được = + Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, tính được =

Chia hai trường hợp

+ Tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, tính được stack B O C with hat on top = 125 to the power of omicron 

+ Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC, tính được stack B O C with hat on top = 25 to the power of omicron
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG