Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (4x 2 + 2x – 18) 2 – (4x 2 + 2x) 2 = m.(4x 2 + 2x – 9). Khi đó giá trị của m là: A. m = -18 B. m = 36 C. m = -36 D. m = 18

Cho (4x2 + 2x – 18)2 – (4x2 + 2x)2 = m.(4x2 + 2x – 9). Khi đó giá trị của m là:

A. m = -18  

B. m = 36   

C. m = -36  

D. m = 18

  1. m = -18  

  2. m = 36   

  3. m = -36  

  4.  m = 18

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (4x 2 + 2x – 18) 2 – (4x 2 + 2x) 2 = (4x 2 + 2x – 18 + 4x 2 + 2x)(4x 2 + 2x – 18 – 4x 2 – 2x) = (8x 2 + 4x – 18)(-18) = 2(4x 2 + 2x – 9)(-18) = (-36)(4x 2 + 2x – 18) ⇒ m = -36 Đáp án cần chọn là: C. m = -36

Lời giải

Ta có (4x2 + 2x – 18)2 – (4x2 + 2x)2

          = (4x2 + 2x – 18 + 4x2 + 2x)(4x2 + 2x – 18 – 4x2 – 2x)

          = (8x2 + 4x – 18)(-18) = 2(4x2 + 2x – 9)(-18)

          = (-36)(4x2 + 2x – 18) ⇒ m = -36

Đáp án cần chọn là: C. m = -36  

1

Câu hỏi tương tự

Với là hai số thực thỏa đẳng thức , nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về và ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG