Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4x 2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là A. 2x + 12 B. 4x – 12 C. x + 3 D. 4x + 12

Cho 4x2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(…).Biểu thức điền vào dấu ba chấm là

A. 2x + 12  

B. 4x – 12  

C. x + 3      

D. 4x + 12

  1. 2x + 12  

  2. 4x – 12  

  3. x + 3      

  4. 4x + 12

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 4x 2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x) 2 – 5 2 – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x – 5)(2x + 5) – (2x + 7)(5 – 2x) = (2x- 5)(2x + 5) + (2x + 7)(2x – 5) = (2x – 5)(2x + 5 + 2x + 7) = (2x – 5)(4x + 12) Biểu thức cần điền là 4x + 12 Đáp án cần chọn là: D. 4x + 12

Lời giải

4x2 – 25 – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x)2 – 52 – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x – 5)(2x + 5) – (2x + 7)(5 – 2x)

= (2x- 5)(2x + 5) + (2x + 7)(2x – 5)

= (2x – 5)(2x + 5 + 2x + 7)

= (2x – 5)(4x + 12)

Biểu thức cần điền là 4x + 12

Đáp án cần chọn là: D. 4x + 12

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG