Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40, chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ được chọn là một số chia hết cho 3 bằng

Cho 40 thẻ được đánh số từ 1 đến 40, chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ được chọn là một số chia hết cho 3 bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi không gian mẫu là Ω Chọn 3 từ 40 thẻ có cách Gọi A "Tổng 3 số ghi trên thẻ là một số chia hết cho 3" Các số chia hết cho 3 từ 1 đến 40 là : { 3 ; 6 ; 9 ; ... ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 } : có 13 số Các số chia cho 3 dư 1 từ 1 đến 40 là: { 1 ; 4 ; 7 ; ... ; 31 ; 34 ; 37 ; 40 } : có 14 số Các số chia cho 3 dư 2 từ 1 đến 40 là: { 2 ; 5 ; 8 ; ... ; 32 ; 35 ; 38 } : có 13 số Trường hợp 1 : 3 số cùng chia hết cho 3; chia cho 3 dư 1; chia cho3 dư 2: Có: Trường hợp 2 : 1 số chia hết cho 3; 1 số chia cho 3 dư 1 và 1 số chia cho 3 dư 2: Có: Vậy số cách chọn để được tổng 3 số chia hết cho 3 là: 936+2366=3302 cách ⇒ n ( A ) = 3302 Xác suất biến cố A là: p ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 9880 3302 ​ = 380 127 ​

Chọn B

Gọi không gian mẫu là  

Chọn 3 từ 40 thẻ có large C subscript 40 superscript 3 cách

rightwards double arrow n left parenthesis capital omega right parenthesis equals large C subscript 40 superscript 3 equals 9880

Gọi A "Tổng 3 số ghi trên thẻ là một số chia hết cho 3"

Các số chia hết cho 3 từ 1 đến 40 là :: có 13 số

Các số chia cho 3 dư 1 từ 1 đến 40 là: : có 14 số

Các số chia cho 3 dư 2 từ 1 đến 40 là: : có 13 số

Trường hợp 1: 3 số cùng chia hết cho 3; chia cho 3 dư 1; chia cho3 dư 2:

Có: large C subscript 13 superscript 3 plus large C subscript 13 superscript 3 plus large C subscript 14 superscript 3 equals 286 plus 286 plus 364 equals 936 space c á c h

Trường hợp 2: 1 số chia hết cho 3; 1 số chia cho 3 dư 1 và 1 số chia cho 3 dư 2:

Có: large C subscript 13 superscript 1. large C subscript 13 superscript 1. large C subscript 14 superscript 1 equals 2366 space c á c h

Vậy số cách chọn để được tổng 3 số chia hết cho 3 là: 936+2366=3302 cách

Xác suất biến cố A là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức zthỏa mãn ( 1 + i ) . z = 14 − 2 i . Tính tổng phần thực và phần ảo của .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG