Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

display style straight a to the power of 2 end exponent over text end text straight b to the power of 5 end exponent plus straight b to the power of 2 end exponent over straight c to the power of 5 end exponent plus straight c to the power of 2 end exponent over text end text straight d to the power of 5 end exponent plus straight d to the power of 2 end exponent over straight a to the power of 5 end exponent greater or equal than 1 over straight a to the power of 3 end exponent plus 1 over text end text straight b to the power of 3 end exponent plus 1 over straight c to the power of 3 end exponent plus 1 over text end text straight d to the power of 3 end exponent

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bất đẳng thức cô si cho 5 số dương ta có Cộng các bất đẳng thức này lại và rút gọn ta được đpcm Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b = c = d > 0

Áp dụng bất đẳng thức cô si cho 5 số dương ta có

display style table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell straight a to the power of 2 end exponent over text end text straight b to the power of 5 end exponent plus straight a to the power of 2 end exponent over text end text straight b to the power of 5 end exponent plus straight a to the power of 2 end exponent over text end text straight b to the power of 5 end exponent plus 1 over straight a to the power of 3 end exponent plus 1 over straight a to the power of 3 end exponent plus 1 over straight a to the power of 3 end exponent greater or equal than 5 times fifth root of 1 over text end text straight b to the power of 15 end exponent end root equals 5 times 1 over text end text straight b to the power of 3 end exponent end cell row cell not stretchy rightwards double arrow fraction numerator 3 straight a to the power of 2 end exponent over denominator text end text straight b to the power of 5 end exponent end fraction greater or equal than 5 times 1 over text end text straight b to the power of 3 end exponent minus 3 times 1 over straight a to the power of 3 end exponent text . Tương tự có  end text 3 straight b to the power of 2 end exponent over straight c to the power of 5 end exponent greater or equal than 5 times 1 over straight c to the power of 3 end exponent minus 3 times 1 over text end text straight b to the power of 3 end exponent end cell end table

display style 3 times straight c to the power of 2 end exponent over text end text straight d to the power of 5 end exponent greater or equal than 5 times 1 over text end text straight d to the power of 3 end exponent minus 3 times 1 over straight c to the power of 3 end exponent semicolon 3 straight d to the power of 2 end exponent over straight a to the power of 5 end exponent greater or equal than 5 times 1 over straight a to the power of 3 end exponent minus 3 times 1 over text end text straight d to the power of 3 end exponent

Cộng các bất đẳng thức này lại và rút gọn ta được đpcm

Đẳng thức xảy ra 

4

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + 4 y + 3 z − 2 = 0 . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG