Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4 điểm A ( 1 ; − 3 ; 2 ) , B ( 2 ; − 3 ; 1 ) , C ( 3 ; 2 ; 1 ) , D ( 1 ; 2 ; 3 ) . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB, song song với đường thẳng CD. Vecto nào sau đây là một vecto pháp tuyến (P)?

Cho 4 điểm . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB, song song với đường thẳng CD. Vecto nào sau đây là một vecto pháp tuyến (P)?

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có A B = ( 1 ; 0 ; − 1 ) , C D = ( − 2 ; 0 ; 2 ) ⇒ Bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng Do đó n ( P ) ​ ​ = [ A B ; A C ] = ( 5 ; − 1 ; 5 )

Ta có Bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng d : 2 x − 3 ​ = 1 y − 2 ​ = 1 z ​ và mặt phẳng ( P ) : 3 x + 4 y + 5 z + 8 = 0 . Góc hợp giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG