Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14). Kết quả x bằng: A. 8 B. -8 C. 6 D. -6

Cho 4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14). Kết quả x bằng:

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

  1. - 8 

  2. - 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14) ⇔ 72 – 20x – 36x + 84 = 30x – 240 – 6x – 84 ⇔ -56x + 156 = 24x – 324 ⇔ 24x + 56x = 156 +324 ⇔ 80x = 480 ⇔ x = 6 Vậy x = 6 Đáp án cần chọn là: C. 6

Lời giải

Ta có

4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14)

⇔ 72 – 20x – 36x + 84 = 30x – 240 – 6x – 84

⇔ -56x + 156 = 24x – 324

⇔ 24x + 56x = 156 +324

⇔ 80x = 480

⇔ x = 6

Vậy x = 6

Đáp án cần chọn là: C. 

2

Câu hỏi tương tự

Làm tính nhân: ( 2 x + 3 ) ( x + 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG