Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3a 2 (x + 1) – 4bx – 4b = (x + 1)(…). Điền biểu thức thích hợp vao dấu … A. 3a 2 – b B. 3a 2 + 4b C. 3a 2 – 4b D. 3a 2 + b

Cho 3a2(x + 1) – 4bx – 4b = (x + 1)(…).

Điền biểu thức thích hợp vao dấu …

A. 3a2 – b   

B. 3a2+ 4b  

C. 3a2 – 4b 

D. 3a2 + b

  1. 3a2 – b    

  2. 3a2+ 4b   

  3.  3a2 – 4b  

  4. 3a2 + b 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải 3a 2 (x + 1) – 4bx – 4b = 3a 2 (x + 1) – (4bx + 4b) = 3a 2 (x + 1) – 4b(x + 1) = (x + 1)(3a 2 – 4b) Vậy ta điền vào dấu … biểu thức 3a 2 – 4b Đáp án cần chọn là: C. 3a 2 – 4b

Lời giải

3a2(x + 1) – 4bx – 4b = 3a2(x + 1) – (4bx + 4b)

= 3a2(x + 1) – 4b(x + 1) = (x + 1)(3a2 – 4b)

Vậy ta điền vào dấu … biểu thức 3a2 – 4b

Đáp án cần chọn là: C. 3a2 – 4b  

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG