Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn a + b + c > 0 , ab + b c + c a > 0 , ab c > 0 . Chứng minh rằng a > 0, b > 0, c > 0

Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn . Chứng minh rằng 

a > 0, b > 0, c > 0 

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm f(x) = ( x − a ) ( x − b ) ( x − c ) = x 3 − ( a + b + c ) x 2 + ( ab + b c + c a ) x − ab c Rõ ràng f(x) < 0, ∀ x ≤ 0 Mà f(a) = f(b) = f(c) = 0 nên a, b, c > 0

Xét hàm f(x) = 

Rõ ràng f(x) < 0, 

Mà f(a) = f(b) = f(c) = 0 nên a, b, c > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 + 2 x − 1 ​ . Hỏi tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị là bao nhiêu ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG