Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số tự nhiên a, b, c. Chứng minh rằng: a a . b b . c c ≥ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c ≥ 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​

Cho 3 số tự nhiên a, b, c. Chứng minh rằng:

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có: a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​ ≤ a + b + c a l a ^ ˋ n [ ( b + c ) + ... + ( b + c ) ] ​ ​ + b l a ^ ˋ n [ ( c + a ) + ... + ( c + a ) ] ​ ​ ​ + a + b + c c l a ^ ˋ n [ ( a + b ) + ... + ( a + b ) ] ​ ​ ​ ⇔ ( b + c ) a . ( c + a ) b . ( a + b ) c ≤ ( a + b + c 2 ( ab + b c + c a ) ​ ) a + b + c ⇔ 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​ ≤ ( a + b + c ab + b c + c a ​ ) a + b + c Dễ thấy a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + b c + c a ⇒ ( a + b + c ) 2 ≥ 3 ( ab + b c + c a ) ⇒ ( a + b + c ab + b c + c a ​ ) ≤ 3 a + b + c ​ ⇒ ( a + b + c ab + b c + c a ​ ) a + b + c ≤ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c Vậy 2 a + b + c ( b + c ) a ( c + a ) b ( a + b ) c ​ ≤ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c Dấu băng xảy ra ⇔ a = b = c Theo bất đẳng thức Cauchyta có: ( a 1 ​ ) a ( b 1 ​ ) b ( c 1 ​ ) c ≤ ⎝ ⎛ ​ a + b + c a l a ^ n ( a 1 ​ + ... + a 1 ​ ) ​ ​ + b l a ^ ˋ n ( b 1 ​ + .. + b 1 ​ ) ​ ​ + c l a ^ ˋ n ( c 1 ​ + ... + c 1 ​ ) ​ ​ ​ ⎠ ⎞ ​ a + b + c = ( a + b + c 3 ​ ) a + b + c ⇒ a a b b c c ≥ ( 3 a + b + c ​ ) a + b + c Dấu bằng xảy ra ⇔ a = b = c

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có:

Dễ thấy 

Vậy 

Dấu băng xảy ra 

Theo bất đẳng thức Cauchyta có:

Dấu bằng xảy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện SABC có cạnh SAvuông góc với mặt phẳng (ABC), nhị diện cạnh SB là nhị diện vuông. Biết SB = a 2 ​ ; góc BSC=45 ; ASB = Chứng minh BC vuông góc với SB. Từ đó xác địnhtâm và bán kính mặt ...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG