Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số dương x,y,z thoả mãn điều kiện: xy + yz + zx = 1. Tính T=

Cho 3 số dương x,y,z thoả mãn điều kiện: xy + yz + zx = 1. Tính

T= begin mathsize 12px style x square root of fraction numerator left parenthesis 1 plus y squared right parenthesis left parenthesis 1 plus z squared right parenthesis over denominator 1 plus x squared end fraction end root plus y square root of fraction numerator left parenthesis 1 plus z squared right parenthesis left parenthesis 1 plus x squared right parenthesis over denominator 1 plus y squared end fraction end root plus z square root of fraction numerator left parenthesis 1 plus x squared right parenthesis left parenthesis 1 plus y squared right parenthesis over denominator 1 plus z squared end fraction end root end style

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 1+x 2 = xy + yz + zx + x 2 = y(x+z)+x(x+z) =(x+z)(x+y) =x(y+z)+y(x+z)+z(x+y) = 2(xy+yz+zx) = 2 . Vậy T = 2

Ta có 1+x2 = xy + yz + zx + x2 = y(x+z)+x(x+z) =(x+z)(x+y)

=x(y+z)+y(x+z)+z(x+y) = 2(xy+yz+zx) = 2 . Vậy T = 2

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: |2x+1|≤x+5.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG