Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số dương khác nhau p1, p2, p3 có tổng bằng 1. Chứng minh rằng nếu phương trình p0 +p1x+p2x 2 = x(1) có nghiệm x0 thỏa mãn điều kiện 0 < x0 <1 (2 0 thì bất đẳng thức p1 +2p2>1 (3) được thỏa mãn. Ngược lại nếu điều kiện (3) được thỏa mãn thì (1) có nghiệm x0 thỏa mãn (2)

Cho 3 số dương khác nhau p1, p2, p3 có tổng bằng 1. Chứng minh rằng nếu phương trình p0 +p1x+p2x2 = x(1) có nghiệm x0 thỏa mãn điều kiện 0 < x0 <1 (2

0 thì bất đẳng thức p1 +2p2>1 (3) được thỏa mãn. Ngược lại nếu điều kiện (3) được thỏa mãn thì (1) có nghiệm x0 thỏa mãn (2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a,b,c &gt; 0 ta có: a 2 ( b + c − a ) + ( c + a − b ) + c 2 ( a + b − c ) ≤ 3 ab c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG