Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = 5 3 ​ CMR a 1 ​ + b 1 ​ − c 1 ​ < ab c 1 ​

Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: ( sin 2 x + 3 ​ cos 2 x ) 2 − 5 = cos ( 2 x − 6 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG