Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 điểm M, O, N cùng thuộc đường thẳng a theo thứ tự trên. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng. Cột 1 Cột 2 a.Điểm O thuộc 1. nằm cùng phía với điểm M b. Hai điểm O và N 2. đối nhau. c. Hai điểm O và M 3. đoạn thẳng MN. d. Hai điểm M và N 4. nằm cùng phía với điểm N. e. Hai tia ON và OM 5. nằm khác phía với điểm O. 6.. trùng nhau.

Cho 3 điểm M, O, N cùng thuộc đường thẳng a theo thứ tự trên. Hãy kết hợp một phương án ở cột 1 với một phương án ở cột 2 để được khẳng định đúng.

 

Cột 1 Cột 2
a.Điểm O thuộc 1. nằm cùng phía với điểm M
b. Hai điểm O và N  2. đối nhau.
c. Hai điểm O và M 3. đoạn thẳng MN.
d. Hai điểm M và N 4. nằm cùng phía với điểm N.
e. Hai tia ON và OM 5. nằm khác phía với điểm O.
  6. . trùng nhau.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Với3điểm thẳng hàngA,B,C theo thứ tự trênta có thể nói: + ĐiểmBnằm giữa hai điểmAvàC. + Hai điểmAvàBnằm cùng phía đối với điểmC,hai điểmBvàCnằm cùng phía đối với điểmA. + Hai điểmAvàCnằm khác phía đối với điểmB. LỜI GIẢI CHI TIẾT a – 3; b – 1; c – 4; d – 5; e - 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Với 3 điểm thẳng hàng A,B,C theo thứ tự trên ta có thể nói:

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.     

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

a – 3;

b – 1;

c – 4;

d – 5;

e - 2

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG