Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 điểm A, B, C thẳng hang và 1 điểm M tùy ý trong không gian. Ta luôn có:

Cho 3 điểm A, B, C thẳng hang và 1 điểm M tùy ý trong không gian. Ta luôn có:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

4

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG