Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 điểm A, B, C. Biết AB = 5cm ; AC = 4cm ; BC = 3cm. Ta có A.Điểm C nằm giữ hai điểm A và B ; B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C ; C. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C ; D. Không có điểm nào giữa hai điểm còn lại.

Cho 3 điểm A, B, C. Biết AB = 5cm ; AC = 4cm ; BC = 3cm. Ta có

A.Điểm C nằm giữ hai điểm A và B ;

B. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C ;

C. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C ;

D. Không có điểm nào giữa hai điểm còn lại. 

  1. Điểm C nằm giữ hai điểm A và B ; 

  2. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C ; 

  3. Điểm A nằm giữa hai điểm B và C ; 

  4. Không có điểm nào giữa hai điểm còn lại.

     

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Không có điểm nào giữa hai điểm còn lại.

ĐÁP ÁN D. 

Không có điểm nào giữa hai điểm còn lại.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG