Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 điểm A(1;0;0), B(0;-2;3), C(1;1;1). Biết phương trình mặt phẳng (P) chứa A,B sao cho khoảng cách C tới (P) bằng có dạng ax+ by + cz - 1 = 0. Khi đó tổng a + b + c có giá trị là:

Cho 3 điểm A(1;0;0), B(0;-2;3), C(1;1;1). Biết phương trình mặt phẳng (P) chứa A,B sao cho khoảng cách C tới (P) bằng fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction có dạng ax + by + cz - 1 = 0. Khi đó tổng a + b + c có giá trị là:

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biết tọa độ hai điểm A, B. Làm thế nào để tìm: a) Tọa độ của vectơ A B b) Khoảng cách giữa hai đểm A và B. c) Tọa độ của trung điểm đoạn AB?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG