Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 299 2 + 299.201. Khi đó tổng trên chia hết cho số nào dưới đây? A. 500 B. 201 C. 599 D. Cả A, B, C đều sai

Cho 2992 + 299.201. Khi đó tổng trên chia hết cho số nào dưới đây?

A. 500        

B. 201        

C. 599        

D. Cả A, B, C đều sai

  1. 500 

  2. 201 

  3. 599 

  4. Cả A, B, C đều sai 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 299 2 + 299.201 = 299.(299 + 201) = 299.500 ⁝ 500 Đáp án cần chọn là: A. 500

Lời giải

Ta có 2992 + 299.201 = 299.(299 + 201) = 299.500 ⁝ 500

Đáp án cần chọn là: A. 500 

1

Câu hỏi tương tự

Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3cm và 4cm, độ dài đường chéo của hình chữ nhật là

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG