Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 25 số tự nhiên a 1 , a 2 ,.....,a 2015 khác 0 thõa mãn điều kiện . Chứng minh rằng trong 2015 số tự nhiên đó luôn tồn tại 2 số bằng nhau.

Cho 25 số tự nhiên a1, a2,.....,a2015 khác 0 thõa mãn điều kiện fraction numerator 1 over denominator square root of a subscript 1 end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of a subscript 2 end root end fraction plus.... plus fraction numerator 1 over denominator square root of a subscript 2015 end root end fraction greater or equal than 89. Chứng minh rằng trong 2015 số tự nhiên đó luôn tồn tại 2 số bằng nhau.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG